Algemene Voorwaarden

Heem

 1. Algemene gegevens:

Marnat (hieronder HEEM)
Werkhuizenstraat 7
3010 Leuven
016/73 58 14
www.heemstore.be
info@heemstore.be

BE 0677 629 132

 1. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de Heemstore.be -website van Marnat

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met HEEM worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat je een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden je wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stem je in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met HEEM zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar HEEM. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van HEEM.

 1. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

 1. Bestellingen

Om een product aan te kopen dien je het product toe te voegen aan je winkelmandje waarna je je contact- en eventueel je facturatiegegevens kan invoeren. Vervolgens dien je ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Wanneer wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, krijg je een overzichtspagina. Als je deze aanvaardt is je aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarin je koopt.

Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact/Mister Cash. Indien de uitgever van je kaart weigert in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

 1. Levering en levertijd

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je je bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. De levering van de producten gebeurt door Bpost op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor volgens de regels van Bpost.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal HEEM bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Let op; dit geldt niet voor zetels, tafels, tapijten en stoelen.
Indien dat niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je binnen de 14 dagen na plaatsing van je bestelling bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, dien je dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen of bij ons binnen te brengen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt je geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 1. Zichttermijn/Herroepingsrecht

Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heb je het recht je online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Indien je na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet naar HEEM hebt teruggebracht, is de koop een feit.

Je bent verplicht, alvorens over te gaan tot terugbrengen naar de winkel, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij HEEM via info@heemstore.be. Terugbrengen van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien je de producten hebt gebruikt hebt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt HEEM er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van het product, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan jou wordt terugbetaald.

Het eventueel terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van jou.

 1. Garantie:

Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur of kassaticket. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, breng ons hier dan even eerst van op de hoogte. Je kan ons contacteren via info@heemstore.be. We bekijken hoe we een oplossing kunnen bieden en zullen je vragen om het artikel retour te zenden. De retourkosten zullen in dit geval terugbetaald worden (volgens de standaard posttarieven). Het beschadigde product stuur je, samen met de retournota en een beschrijving van de beschadiging, voldoende gefrankeerd op naar ons retouradres. Voeg ook je rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren.

Heem
Garantie
Werkhuizenstraat 7
3010 Leuven
België

Gelieve ook duidelijk aan te geven wat er mis is met het gekochte product, of aan te duiden waar er iets niet in orde is. Alle artikelen dienen ons in nette en ordelijke staat te worden teruggestuurd, zo kunnen wij u zo snel mogelijk helpen.

 1. Overmacht

HEEM is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van HEEM alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

HEEM behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is HEEM gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien HEEM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Producten:

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, ... of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, .... op de webshop van HEEM gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan je vooraf contact op te nemen met info@heemstore.be of telefonisch via 016/73 58 14.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. Je zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

 1.  Inhoud

Alle informatie op onze website of op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

 1. Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 1. Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van HEEM tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

 1. Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar HEEM via info@heemstore.be. We stellen alles in het werk om je klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we de klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we je de vermoedelijke termijn mee. We houden we je op de hoogte van elk onderzoek.

Je kan klachten en geschillen ook melden via het Europees ODR (Online Dispute Resolution) Platform. De website van het ODR is http://ec.europa.eu/odr.

 1. Veiligheid

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om je gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die je verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen.

 1. Maatschappelijke zetel en contactgegevens

Marnat bvba/Heem
Werkhuizenstraat 7
3010 Leuven
België

 1. Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van HEEM zijn eigendom of staan onder licentie van HEEM of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.